Rozprawka matura kryteria oceniania

Pobierz

Skorzystaj z gotowego planu lub stwórz własny.. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę).. Pierwotnie wprowadzenie egzaminu maturalnego planowane było na rok 2002, jednakże ówczesna minister edukacji narodowej i sportu, Krystyna .Rozprawka (esej) w języku angielskim na poziomie rozszerzonym - opinion, for and against, solutions to problems, discursive essay.. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu.Na maturze rozszerzonej oceniane są różne kryteria, do których należą: Zgodność z poleceniem - od 0 do 5 punktów Spójność i logika wypowiedzi - od 0 do 2 punktówKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedziPlansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. Można uzyskać maksymalnie 13 punktów.. Wyraźne sformułowanie tezy; Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia .. Ocena wypracowania .. w przypadku rozprawki .Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0Egzamin maturalny - egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku..

Kalendarz przygotowań maturalnych - plan powtórek na każdy tydzień.

Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Kryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokieMatura 2018: Język polski.. W sumie za pisemną maturę z języka polskiego możesz otrzymać 70 punktów (20 za test z czytania ze zrozumieniem + 50 za wypracowanie maturalne).wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieJakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?. Rozprawka, zwana również esejem (essay), jest formą pisemną w języku angielskim, z którą możemy spotkać się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia lingwistycznego, tj. studiach, oraz przy zdobywaniu certyfikatów językowych..

... a w kryteriach oceniania uszczegółowione są zasady przyznawania punktów.

Zdający określa główną myśl tek-stu .Z nami skutecznie przygotujesz się do matury!. Temat na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa Redakcja 04.05.2018Zasady oceniania prac - matura podstawowa 5 grudnia, 2018 Admin Krótkie formy wypowiedzi Poniżej zamieściliśmy najważniejsze zasady punktowania prac, tak abyście wiedzieli na czym najbardziej należy się skupić pisząc swój tekst użytkowy po angielsku.kryteria oceniania prac pisemnych w liceum Pisa­nie wypra­co­wań pro­ble­mo­wych czy inter­pre­ta­cji jest umie­jęt­no­ścią, z któ­rą nikt się nie rodzi i moż­na ją nabyć jedy­nie dzię­ki pra­cy.Próbna Matura z OPERONEM i "Gazetą Wyborczą" - CZĘŚĆ I .. Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła .Ocena pod względem kryterium treści jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (kompozycja, bogactwo językowe oraz poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.. Adekwatne stanowisko (6 punktów) Zgadzasz się, nie zgadzasz się, zachowujesz postawę ambiwalentną wobec istoty problemu.. W tego .. - formułuje wypowiedź zgodną z tematem tj. pisze rozprawkę, w której przedstawia wady i zalety .Matura 2019 język polski.. CKE opublikowała klucz odpowiedzi.. 2 pkt aspekty z 3 pkt i z 1 pkt w - mniej więcej - równych proporcjach.W zadaniu oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji określonych w polece- niu (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (2 punk- ty) oraz poprawność językowa (2 punkty)..

Baza zadań maturalnych i sposoby ich rozwiązywania.Matura 2018: Polski ROZPRAWKA Konteksty, teza, zasady oceniania.

Poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) nieliczne błędy zapisu liczne LUB bardzo liczne błędy zapisu nieliczne błędy językowe 3 pkt 2 pkt liczne błędy językowe 2 pkt 1 pkt bardzo liczne błędy językowe 1 pkt 0 pkt.KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1.. Odpowiedzi ucznia moga przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu.Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.. Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem.. Częściowo udana próba rozwiązania problemu (3 punkty)KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2015 Zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Model zawiera przewidywane odpowiedzi.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.KRYTERIUM OCENIANE PUNKTACJA Realizacja wypowiedzi (zgodność z poleceniem, stopień jego realizacji, jakość realizacji, poprawność rzeczowa i terminologiczna) 0- 16 punktów ( 0 punktów, gdy wypowiedź nie jest zgodna z poleceniem lub nie jest formalną i znaczeniową całością)KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów..

Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.

Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad:Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […].. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Rozprawka interpretacja utworu poetyckiego - matura podstawowa (PP)Twoje stanowisko musi rozwiązywać problem z polecenia (nie musi stanowić wyodrębnionej części rozprawki).. Rozwinięcie obejmuje: a) opinię odnoszącą się do tezy przedstawionej w temacie, b) podanie dwóch przykładów z dzieł literackich lub filmowych .3 pkt dość liczne błędy gramatyczne dość liczne błędy leksykalne błędy sporadycznie zakłócają komunikację.. KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY - CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi.. ALBO.. liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji.. Egzamin maturalny z języka angielskiego - poziom rozszerzony Kryteria oceniania odpowiedzi Kryterium treści: 3 Temat 1.KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2018 Zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Model zawiera przewidywane odpowiedzi.. tów.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Powołanie się na znane autorytety.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Rozumienie wypowiedzi.. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt